Computer & Netwerkservice

ūüĖ®printversie

Algemene voorwaarden Computer & Netwerkservice
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Computer & Netwerkservice (hierna ook te noemen ‚ÄėCenNservice‚Äô) en een Afnemer zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.
1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CenNservice, voor de uitvoering waarvan door CenNservice derden worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de Afnemer op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Ook indien CenNservice niet steeds naleving van de algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CenNservice en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Onderhavige voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van CenNservice.
 
Artikel 2 Begripsbepalingen en definities
In de algemene voorwaarden van en de overeenkomsten met CenNservice wordt verstaan onder:
a. CenNservice: de eenmanszaak zoals hiervoor genoemd, die op een aanbieding aan of een overeenkomst met de Afnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
b. Afnemer: degene aan wie CenNservice op basis van een overeenkomst diensten of producten levert, dan wel aan wie een gebruiksrecht is verstrekt.
c. Overeenkomst: de tussen CenNservice en de Afnemer gesloten overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst kan zien op de levering van producten, het verlenen van diensten of het verstrekken van een licentie.
d. Schriftelijk: per (aangetekende) post en/of per e-mail.
e. Configuratie: de naar de wensen van de Afnemer afgestemde en samengestelde combinatie van hardware, software en instellingen.
f. Software: programmatuur voor hardware, die zowel kan zien op het besturingssysteem als op toepassingsprogramma`s.
g. Hardware: alle fysieke elektronische en mechanische onderdelen in en om computersystemen.
h. Licentie: het door CenNservice aan Afnemer te geven recht om gebruik te mogen maken van de door CenNservice ontwikkelde en in eigendom zijnde software.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
3.1 De aanbiedingen en offertes van CenNservice zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen kunnen worden gedaan onder het gelijktijdige voorbehoud van goedkeuring door de directie.
3.2 De in aanbiedingen en offertes van CenNservice genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 De in aanbiedingen en offertes van CenNservice genoemde bedragen zijn gesteld in Euro (‚ā¨), tenzij uitdrukkelijk een andere munteenheid is vermeld.
3.4 De Afnemer is bij de minste twijfel over de juistheid van de aanbieding of offerte, verplicht deze ter verificatie aan CenNservice voor te leggen. CenNservice kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in aanbiedingen en offertes.
3.5 De overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding of offerte van CenNservice is aanvaard door de Afnemer en deze aanvaarding CenNservice heeft bereikt. CenNservice verlangt in alle gevallen dat de gesloten overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.
3.6 Indien de aanbiedingen en offertes (mede) gebaseerd zijn op de kostprijs van goederen en diensten van derden en deze kostprijs na de totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, behoudt CenNservice zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij de Afnemer.
3.7 Indien nog geen product is geleverd of geen vaste prijs is bedongen, behoudt CenNservice zich het recht voor haar tarieven aan te passen aan de Consumenten Prijs Index met basisjaar 2015 (CPI 2015 = 100), tenzij anders is overeengekomen.
 
Artikel 4 Levering en leveringstermijn
4.1 De overeenkomst tussen CenNservice en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De rechten die Afnemer aan de overeenkomst ontleent, zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij CenNservice daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle data en termijnen zijn streefdata en -termijnen, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum of termijn overeen is gekomen.
4.3 CenNservice zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.4 De levering van zaken, dan wel de verrichting van werkzaamheden zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.
4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is CenNservice gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CenNservice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7 CenNservice voert de overeengekomen werkzaamheden uit op basis van de door de Afnemer verstrekte informatie en gegevens. De Afnemer draagt zorg voor correcte en tijdige aanlevering van de informatie en gegevens waarvan CenNservice aangeeft of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer alle relevante informatie en gegevens aan CenNservice heeft verstrekt. CenNservice is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die middellijk of onmiddellijk het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming direct of indirect het gevolg is van niet correcte of niet tijdige aanlevering van de in de vorige volzin bedoelde informatie en gegevens. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en de gegevens niet tijdig aan CenNservice zijn verstrekt, heeft CenNservice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of op aangeven van de Afnemer, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor de inhoud van de overeenkomst. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CenNservice zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.9 CenNservice behoudt zich het recht voor om een gewijzigde of aangevulde overeenkomst pas uit te voeren nadat de Afnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de nieuwe voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van CenNservice en is voor de Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CenNservice een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.11 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CenNservice gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van CenNservice daardoor direct of indirect ontstaan.
 
Artikel 5 Installatie en configuratie
5.1 CenNservice zal conform de offerte overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Afnemer, teneinde een werkend systeem te realiseren.
5.2 CenNservice zal aan Afnemer aanwijzingen geven over de gewenste configuratie, maar de keuze, aanschaf en het beheer van de hardware-, software- en/of netwerkomgeving waarbinnen de configuratie installatie plaatsvindt, is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Afnemer.
5.3 Indien CenNservice werkzaamheden verricht op een externe locatie, draagt de Afnemer zorg voor een werkomgeving die voldoet aan alle aldaar bij wet- en regelgeving gestelde voorschriften omtrent arbeidsomstandigheden en veiligheidseisen in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. Afnemer informeert CenNservice over deze voorschriften en eisen en ziet er op toe dat deze binnen de werkomgeving door alle aanwezige personen en organisaties worden nageleefd. Afnemer is bovendien gehouden de door CenNservice gegeven veiligheidsvoorschriften na te leven en veiligheidsinstructies van CenNservice personeel onmiddellijk op te volgen. De voor de uitvoering van de diensten ter beschikking te stellen faciliteiten door de Afnemer dienen passend, veilig en beveiligd tegen diefstal te zijn.
5.4 De locaties waarop door CenNservice werkzaamheden worden verricht dienen voor CenNservice bereikbaar en ongehinderd toegankelijk te zijn.
 
Artikel 6 Onderhoud van het systeem
6.1 Onderhoud van het systeem omvat het laten functioneren van de bestaande hardware en/of software conform de overeenkomst en het herstellen van fouten.
6.2 CenNservice zal zich inspannen om fouten in de geconfigureerde en ge√Įnstalleerde hard- en software te herstellen. Zij is hierbij voor de updates, foutherstelsoftware of reserve-onderdelen afhankelijk van haar leverancier(s) en derden.
6.3 Indien het onderhoud de functionaliteit van de software wezenlijk zal veranderen, zal CenNservice hierover vooraf overleggen met Afnemer.
6.4 CenNservice spant zich in om de momenten van niet-beschikbaarheid en/of geen toegang tot het systeem zoveel mogelijk te beperken. Afnemer komt geen recht tot het vorderen van schadevergoeding toe wanneer zich onverhoopt een situatie voordoet waarin het systeem niet bereikbaar of niet toegankelijk is.
6.5 Indien Afnemer zelf een wijziging aan de door CenNservice geconfigureerde of ge√Įnstalleerde hard- of software wil aanbrengen, gebeurt dit op geheel eigen risico en verantwoordelijkheid van Afnemer, tenzij CenNservice de voorgestelde wijziging schriftelijk heeft goedgekeurd onder eventueel te stellen voorwaarden.
 
Artikel 7 Overmacht
7.1 CenNservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CenNservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CenNservice niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van CenNservice verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan CenNservice zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van CenNservice kan worden verwacht. Een beroep op overmacht kan door CenNservice worden gedaan voor, tijdens en na de periode waarin de werkzaamheden op grond van de overeenkomst verricht moeten of moesten worden.
7.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet is CenNservice gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Afnemer. CenNservice kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden staken en haar verplichtingen uit de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden opschorten.
7.4 Voor zover CenNservice ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is CenNservice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door CenNservice in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CenNservice totdat Afnemer al haar verplichtingen uit de met CenNservice gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Gegevensdragers bestemd voor het ter beschikking stellen van computersoftware worden alleen in bruikleen verstrekt.
8.2 Door CenNservice geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CenNservice veilig te stellen.
8.4 Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om CenNservice daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.5 De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CenNservice ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CenNservice gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens CenNservice bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
8.6 Voor het geval CenNservice haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CenNservice en door CenNservice aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CenNservice zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 CenNservice behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking heeft op de bescherming van rechten op voortbrengselen van de menselijke geest. CenNservice heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
9.2 Afnemer is gerechtigd tot het gebruik van de diensten en producten van CenNservice voor zichzelf, onder de voorwaarde dat Afnemer aan haar financi√ęle verplichtingen jegens CenNservice heeft voldaan. Iedere andere vorm van gebruik door de Afnemer is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van CenNservice.
9.3 Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is opgenomen is Afnemer gehouden een boete te betalen van ‚ā¨ 10.000,00 per overtreding, alsmede van ‚ā¨ 500,00 per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 
Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Afnemer verbindt zich tot geheimhouding van alles wat haar ter kennis komt inzake de producten en diensten die worden afgenomen, zoals idee√ęn, producteigenschappen, processen, werkwijzen, werkzaamheden, know how en intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst.
10.2 De geheimhoudingsplicht geldt voor alle binnen het bedrijf werkzame personen van zowel Afnemer als CenNservice. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle personen die namens of in opdracht van Afnemer of CenNservice werkzaam zijn.
10.3 De geheimhoudingsverplichting duurt voort tot twee jaar na het eindigen van de overeenkomst, een en ander behoudens schriftelijke toestemming van CenNservice en behoudens een eventuele wettelijke plicht tot openbaring.
10.4 Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is opgenomen is Afnemer gehouden een boete te betalen van ‚ā¨ 10.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van CenNservice om een schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 11 Klachten en reclamering
11.1 De door CenNservice te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
11.2 Indien sprake is van een onjuiste levering, een onjuiste of gebrekkige werking van de geleverde software of dienst, of onjuiste facturatie door CenNservice, is Afnemer verplicht CenNservice hiervan binnen zeven werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen.
11.3 Retourzending van een product wordt alleen geaccepteerd binnen zeven dagen na ontvangst van het product en met schriftelijke toestemming van CenNservice.
11.4 Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en diensten, althans hetgeen waartoe zij CenNservice opdracht gegeven heeft.
11.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Hetzelfde geldt in het geval dat de klacht haar oorzaak vindt in nalatigheid van de Afnemer.
11.6 Indien tussen CenNservice en Afnemer is komen vast te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CenNservice de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, zal in afwijking van het voorgaande schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de Afnemer, volstaan.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien CenNservice aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 CenNservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CenNservice is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 CenNservice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CenNservice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CenNservice toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.5 CenNservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.6 CenNservice is nimmer aansprakelijk voor schades die het (in)directe gevolg zijn van beslissingen genomen op grond van haar rapporten, certificaten, adviezen of aanbevelingen.
12.7 Indien CenNservice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CenNservice beperkt tot directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming tot een maximum van de overeengekomen prijs voor het geleverde product of dienst, waarbij periodieke premies bij elkaar worden opgeteld voor de duur van maximaal één jaar, dan wel maximaal de factuurwaarde van de order (opdrachtsom), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.8 De aansprakelijkheid van CenNservice is in alle gevallen per geval afzonderlijk steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in ieder voorkomend geval. De aansprakelijkheid van CenNservice veroorzaakt door derden die door haar zijn ingeschakeld is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op die derde kan worden verhaald.
12.9 De Afnemer vrijwaart CenNservice voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan CenNservice toerekenbaar is.
12.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CenNservice of de bij CenNservice werkzame personen.
 
Artikel 13 Betaling en incasso
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door CenNservice aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CenNservice aangegeven.
13.2 Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.
13.3 Bij niet tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, dan wel een daarvoor in de plaats gekomen regeling, alsmede de kosten voor advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.
13.4 CenNservice heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
13.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) van het Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
13.6 CenNservice heeft in alle gevallen het recht om voor levering van diensten en producten betaling vooraf te bedingen.
13.7 Indien een product is besteld, kunnen per order extra kosten in rekening worden gebracht ter zake van de verzending en/of administratie. Bij de productlevering geschiedt de facturatie gelijktijdig met de verzending.
13.8 De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan CenNservice verschuldigde.
 
Artikel 14 Niet-nakoming, opschorting en ontbinding
14.1 In geval van niet (tijdige) betaling heeft CenNservice het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat de Afnemer haar verplichtingen geheel is nagekomen, of om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden.
14.2 Zonder nadere ingebrekestelling heeft CenNservice het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of tot opschorting van haar verplichtingen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen, wanneer:
a. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling of WSNP aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van haar vermogen wordt gelegd;
b. de Afnemer komt te overlijden;
c. de Afnemer haar onderneming stil legt, be√ęindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar onderneming;
d. de Afnemer in strijd handelt met de overeenkomst;
14.3 Indien één van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet, blijven de rechten op nakoming in stand. Ook kan CenNservice niet aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van een schadevergoeding.
14.4 Afnemer is verplicht CenNservice te melden wanneer niet-nakoming van de overeenkomst dreigt. Bij de be√ęindiging van een overeenkomst tussen CenNservice en de Afnemer zullen rechten, plichten en activiteiten ophouden te bestaan. De Afnemer staakt het gebruik van de producten en diensten van CenNservice en retourneert alle materialen die zij in bruikleen heeft aan CenNservice.
 
Artikel 15 Toepasselijk recht, de taal en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CenNservice partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CenNservice in Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CenNservice het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
15.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.